පොටෑසියම් හයිඩ්රොක්සයිඩ් (සුදු පියලි)

    WhatsApp Online Chat !